pdf استانداردهای حسابداری بخش عمومی

pdf استانداردهای حسابداری بخش عمومی

تومان

pdf استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف این استاندارد تامین نیازهای اطلاعاتی مشترک طیف وسیعی از استفاده کنندگان و ارائه خدمات عمومی به مردم است.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf استانداردهای حسابداری بخش عمومی، در مورد تعاریف استانداردهای حسابداری بخش عمومی مانند: 

گزارش مالی: گزارشی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی مبتنی بر داده‌های تهیه شده توسط سیستم حسابداری مالی می‌باشد. گزارش مالی علاوه بر صورت‌های مالی شامل اطلاعات مکمل می‌باشد.

گزارش مالی با مقاصد عمومی: گزارشی است که هدف آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مشترک طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان است.

صورت‌های مالی: گزارش مالی با مقاصد عمومی است که برای ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد گزارشگر تهیه می‌شود.

همچنین در pdf استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مورد محیط گزارشگری و استفاده‌کنندگان آن صحبت شده است. این pdf نیازهای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی با مقاصد عمومی را به صورت جزیی بیان می‌کند.

گروه گزارشگر در استانداردهای حسابداری بخش عمومی شامل:

یک واحد گزارشگر است که برگیرنده دو یا چند واحد گزارشگر مجزا باشد. در بخش عمومی، معیار کنترل به عنوان ملاک اصلی تشخیص واحدهای تشکیل دهنده گروه گزارشگر است.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن