pdf استاندارد حسابداری 3

pdf استاندارد حسابداری 3

تومان

pdf استاندارد حسابداری 3 در مورد این‌که دولت (واحد گزارشگر) اساساً باید در همان دوره گزارشگری که رویداد مشمول مالیات رخ می‌دهد، تا میزانی که می‌توانند آن را شناسایی کنند.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf استاندارد حسابداری 3 در مورد این‌که دولت به عنوان یک واحد گزارشگر اساساً باید در همان دوره گزارشگری که رویداد مشمول مالیات رخ می‌دهد، یعنی همان دوره‌ای که درآمد مشمول مالیات توسط مؤدیان کسب می‌شود، دارایی‌ها و درآمد مرتبط با مالیات بردرآمد را برمبنای سود کسب شده توسط آنها طی دوره گزارشگری، تا میزانی که بتوان به طور قابل اتکا اندازه‌گیری نمود، شناسایی کند.

تعاریفی که در pdf استاندارد حسابداری 3:

مبادله: عملیاتی است که به موجب آن دارایی یا خدمت به ارزش منصفانه داد و ستد می‌شود.

عملیات غیرمبادله‌ای: رویدادی است که با تعریف مبادله منطبق نباشد.

مالیات: وجوهی که توسط واحدهای بخش عمومی طبق قوانین و مقررات، تحت عنوان مالیات یا عوارض قابل دریافت است.

انتقالات: جریان ورودی یا کاهش جریان خروجی منافع اقتصادی آتی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای، به استثنای مالیات است.

جرایم: وجوه قابل دریافت توسط واحدهای بخش عمومی که به موجب قانون توسط دادگاه یا سایر مراجع قانونی به دلیل نقض قوانین و مقررات تعیین  می‌­شود.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن