PDF بیمه تأمین اجتماعی

PDF بیمه تأمین اجتماعی

تومان

PDF بیمه تأمین اجتماعی وظیفه کارفرما قبل از به کار گرفتن کارکنان معاینات پزشکی معمول و کار متناسب با قابلیت و استعداد جسمانی به آنان ارجاع نمایند.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

PDF بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند طبق ماده ۹۰ قانون بیمه تأمین اجتماعی از کارکنان خود قبل از بکار گماردن، معاینات پزشکی معمول را انجام دهند و کار متناسب با قابلیت و استعداد جسمانی به آنان ارجاع نمایند و در صورتی‌که از انجام معاینات پزشکی سرباز زنند و بیمه‌شدگان دچارحادثه یا بیماري گردند وفق ماده ۶۶ قانون با آنان رفتار خواهد شد.

کارفرمایان مکلفند از کلیه وجوه و مزایاي نقدي و غیرنقدی مستمر به بیمه‌شدگان حق بیمه مقرر را از آن‌ها کسر و به اضافۀ سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد یا حقوق آنان توسط مشتری یا مراجعین تامین می‌شود، درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌گردد و مأخذ دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.

بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانۀ آنان احتساب و دریافت می‌گردد. این حق بیمه در هیچ موردی نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

در صورتی‌که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت به مزد یا حقوقی که می‌پردازند سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نماید.

در PDF بیمه تأمین اجتماعی بیان شده که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایای سهم بیمه‌شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداخت نماید در صورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن