pdf حسابرسی داخلی

pdf حسابرسی داخلی

تومان

pdf حسابرسی داخلی، در مورد وظیفه ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می‌شود را مطالبی را بیان می‌کند.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf حسابرسی داخلی، هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی، حسابرسی داخلی را در رهنمود حسابرسی خود چنین تعریف کرده است:

وظیفه ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می‌شود. حسابرسی داخلی، کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ درست و مناسب، اقتصادی، اثربخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان، آزمون، ارزیابی و گزارش می‌کند

حسابرسی داخلی با موارد ذیل سازمان را یاری می‌کند:

1.نقش باز دارنده را در برابر سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی داشته باشد. (یعنی پیشگیری از تقلب)

2.کنترل‌ها را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه، بهبود بخشد.

3.با انجام دادن حسابرسی داخلی، تقلب‌ها را کشف کند.

4.با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارآیی، سبب صرفه‌جویی شود.

حسابرسی داخلی در موسسات خدمات عمومی حقیقتا نقش اساسی و ارزنده‌ای ایفا می‌کند.
گرچه اصول و مبانی حسابرسی در بخش‌های عمومی و خصوصی یکسان می‌باشد اما، دامنه مسئولیت‌ها در حسابرسی موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به مراتب گسترده‌تر است.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن