pdf دستورالعمل امهال مطالبات چگونه است

pdf دستورالعمل امهال مطالبات چگونه است

تومان

pdf دستورالعمل امهال مطالبات چگونه است؟ این pdf در مورد امهال در عملیات های بانکی ، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی های معوقه می باشد.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf دستورالعمل امهال مطالبات چگونه است؟ امهال در عملیات‌های بانکی ، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی‌های معوقه می‌باشد. این موضوع به قدری مهم است که در دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کرده‌اند. همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.

دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مرداد ماه ۹۸ شورای پول و اعتبار نیز مشخصا امهال و شرایط تفصیلی آن را تعیین کرده است.

براساس این دستورالعمل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مثل تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن