pdf قانون تامین اجتماعی

pdf قانون تامین اجتماعی

تومان

pdf قانون تامین اجتماعی، در ماه 39 آورده است که کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf قانون تامین اجتماعی، در ماده 39 بیان کرده است کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید.

سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان موضوع pdf قانون تامین اجتماعی در ماده 39، مصوب 1354/12/19 شورای عالی قانون تامین اجتماعی است.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن