pdf کاربرگ حسابرسی

pdf کاربرگ حسابرسی

تومان

pdf کاربرگ حسابرسی، به عنوان ابزار کار حسابرسان و رابط بین گزارش حسابرس، مدارك و دفاتر صاحب کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf کاربرگ حسابرسی، به عنوان ابزار کار حسابرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و حسابرسان از آن به عنوان رابط بین گزارش حسابرس، مدارک و دفاتر صاحب کار استفاده می‌کنند. کاربرگ‌ها کلید کارهای انجام شده توسط حسابرس را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه می‌کند. در واقع کاربرگ حسابرسی همان فرم‌ها و یادداشت‌های حسابرسی است که حسابرسان باید با نحوه تهیه آن‌ها آشنایی کامل داشته باشند. کاربرگ حسابرسی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

کاربرگ حسابرسی حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحب کار و گزارش حسابرسان هستند و باید به گونه‌ای طراحی شوند که با شرایط موجود منطبق بوده و کلیه کارهای انجام شده توسط حسابرس از قبیل روش‌های بکار برده شده، آزمون‌های انجام شده، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده از رسیدگی‌ها را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه کنند

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن