pdf بخشنامه حقوق 1401

pdf بخشنامه حقوق 1401

تومان

pdf بخشنامه حقوق 1401، در در مورد تصمیم شورای عالی کار با حضور سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران و بحث راجع به تعیین حداقل حقوق سال 1401 می‌باشد.

توضیحات

pdf بخشنامه حقوق 1401، در در مورد تصمیم شورای عالی با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1400/12/19 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل حقوق سال 1401، در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه‌ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
 حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.