pdf ماده 38 قانون تامین اجتماعی

pdf ماده 38 قانون تامین اجتماعی

تومان

pdf ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود مقاطعه کاران فرعی را نزد بیمه بفرستند.

دسته بندی

توضیحات

pdf ماده 38 قانون تامین اجتماعی بیان شده است که، مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهردار ی‌ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عا مالمنفعه مشمول این ماده می‌باشند.