مقالات و پژوهش‌ها

بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای

بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای

11 بهمن 1400
بدون دیدگاه

خلاصه : هدف این تحقیق بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال ...

تحلیل محتوای افشا غیر مالی در شرکتهای تولیدی

تحلیل محتوای افشا غیر مالی در شرکتهای تولیدی

11 بهمن 1400
1 دیدگاه

خلاصه : هدف این تحقیق تحلیل محتوای افشای غیرمالی در شرکت‌های تولیدی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1394 تا 1398 بوده است. تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی قرار ...

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر افشای مدیریت ریسک و کنترل داخلی

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر افشای مدیریت ریسک و کنترل داخلی

11 بهمن 1400
بدون دیدگاه

خلاصه :  هدف اصلی این تحقیق « تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر افشای مدیریت ریسک و کنترل داخلی » بود. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق ...